St. John Bosco Parish Makati

Live the Dream

apostleship of prayer choir